European Union
 • log in
 • create an account

Personal data processing information

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z siedzibą w Warszawie,
  ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa.
 2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony danych, adres: 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54, e-mail: iod@sgsp.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe, podane w formularzu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia, a w przypadku przyjęcia Pani / Pana na studia na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania są: w związku z postępowaniem rekrutacyjnym –przepisy art. 6 ust.1 pkt c) i e) RODO, w związku z wykorzystywaniem danych osobowych w celu rozszerzenia funkcjonalności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej o funkcję nośnika biletów komunikacji miejskiej i karty parkingowej –przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: w przypadku, gdy nie zostanie Pani / Pan przyjęta/-y na studia, przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, tj. przeprowadzenia rekrutacji na studia, maksymalnie przez okres 1 roku od prawomocnego zakończenia postępowania odwoławczego dotyczącego procesu rekrutacji, w przypadku przyjęcia na studia przez okres realizacji toku studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji
  i będą przechowywane przez 50 lat.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w procesie rejestracji za pomocą Serwisu IRK zostaną powierzone podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie systemu. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe utrzymującym platformę informatyczną do rekrutacji kandydatów jest Uniwersytet Warszawski. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 7.  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych –w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie Pani / Pana w procesie rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych oraz adresów elektronicznych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia i umieszczania ich w bazie danych SGSP w Warszawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Mam prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
Przyjmuję do wiadomości, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.