Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Szczegóły
Kod ND-IB
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
Kierunek studiów Inżynieria Bezpieczeństwa
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 180
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@sgsp.edu.pl
Adres WWW https://www.sgsp.edu.pl/
Wymagany dokument
 • dyplom inżyniera
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (07.06.2021 07:00 – 16.07.2021 16:00)

OPIS STUDIÓW

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone są na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Pełny cykl kształcenia trwa 3 semestry. Po pierwszym semestrze nauczania student wybiera zakres kształcenia: inżynierię bezpieczeństwa pożarowego lub inżynierię bezpieczeństwa cywilnego. Studia prowadzone są w formie niestacjonarnej, od piątku do niedzieli. Kształcenie na studiach niestacjonarnych jest odpłatne. Czesne za jeden semestr nauki wynosi 2.325,00 PLN.

Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów przewidzianych planem studiów, odbycie studenckich praktyk zawodowych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra inżyniera lub magistra inżyniera pożarnictwa w przypadku inżynierów pożarnictwa.

 

Celem kształcenia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry magistrów inżynierów do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej, którego priorytetem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń oraz kadry do wykonywania zawodów niezbędnych dla rozwoju i bezpieczeństwa państwa.

 

Absolwent studiów drugiego stopnia w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego oraz inżynierii bezpieczeństwa cywilnego, posiada poszerzoną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-fizycznych oraz technicznych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwent nabywa pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w takich obszarach jak:

1.      nauki techniczne, w zakresie zrozumienia i rozwiązywania problemów związanych z inżynierią bezpieczeństwa;

2.      stosowanie zaawansowanych technik i metod analitycznych służących rozwiązywaniu zadań inżynierskich i w zarządzaniu informacjami;

3.      analiza zjawisk niepożądanych, takich jak analiza skutków wybuchu i modelowanie pożarów;

4.      identyfikacja, analiza i walidacja ryzyka w inżynierii bezpieczeństwa oraz ocena skuteczności elementów systemów bezpieczeństwa;

5.      kierowanie działaniem ratowniczym, przygotowanie operacyjne w ochronie ludności i zarządzanie zasobami ludzkimi;

6.      identyfikacja współczesnych zagrożeń terrorystycznych;

7.      zarządzanie eksploatacją sprzętu ratowniczego i gaśniczego, ocena niezawodności i bezpieczeństwa budowli.

W trakcie studiów, studenci uczą się korzystać z profesjonalnego oprogramowania, analizować, oceniać i porównywać alternatywne rozwiązania z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Studenci doskonalą umiejętności pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych źródeł, uczą się dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie. Nabywają umiejętności w zakresie wykorzystywania poznanych metod badawczych i modeli matematycznych oraz ich modyfikacji do analizy i rozwiązywania zadań z inżynierii bezpieczeństwa. Potrafią uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji oraz realizować działania w zakresie inżynierii bezpieczeństwa i posiadają umiejętności optymalizacji istniejących rozwiązań technicznych.

 

W przypadku zakresu inżynieria bezpieczeństwa pożarowego absolwent nabywa szersze umiejętności w zakresie procedur prowadzenia dochodzeń popożarowych, optymalizacji środków gaśniczych, zarządzania infrastrukturą w sytuacjach kryzysowych, stosowania przepisów i procedur obowiązujących w ochronie przeciwpożarowej.

 

W przypadku zakresu inżynieria bezpieczeństwa cywilnego absolwenci nabywają szersze umiejętności podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa, które są wspomagane funkcjami: zarządzania, planowania, administrowania i modelowania procesów decyzyjnych. Umieją je zastosować do zwiększenia efektywności zarządzania systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo cywilne.

 

Wykształcenie naszego absolwenta bazuje na szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy technicznej i społecznej o bezpieczeństwie pożarowym w obiektach budowlanych oraz zakładach przemysłowych. Nasz absolwent to człowiek o rozległej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa obywateli oraz diagnozowania i zwalczania zagrożeń.

Absolwent studiów drugiego stopnia w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego oraz inżynierii bezpieczeństwa cywilnego będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych, wg obowiązujących zasad w szkolnictwie wyższym.

Nabyte umiejętności pozwalają absolwentom – strażakom podjąć służbę w jednostkach organizacyjnych PSP. Jednocześnie mogą pełnić obowiązki specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w zakładach przemysłowych, biurach projektowych i innych przedsiębiorstwach, potrzebujących pracowników o takich kwalifikacjach. Absolwent cywilny może podejmować pracę w jednostkach organizacyjnych PSP na stanowiskach cywilnych, jednostkach organizacyjnych jednostek administracji publicznej zajmujących się problemami bezpieczeństwa, w biurach projektowych i konsultingowych, w zakładach przemysłowych, zakładowych strażach pożarnych, jednostkach ochrony przeciwpożarowej, placówkach naukowo-badawczych, jednostkach administracji publicznej różnego szczebla, a także w wyższym i średnim szkolnictwie technicznym.

 


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

 

1.    O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

2.    Na studia kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc na określonym rodzaju studiów.

3.    O przyjęcie na studia stacjonarne mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, którzy nie zostali skierowani do służby stałej, posiadający tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa, aż do wypełnienia limitu miejsc dla strażaków w służbie kandydackiej.

4.    O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

5.    Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

6.    W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się wydanej na podstawie art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

7.    Liczba osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określonym rodzaju studiów.

8.    Na studia wstępnie kwalifikowani są absolwenci studiów I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, w ramach ustalonego limitu, którzy nie zostali skierowani do służby stałej i uzyskali co najmniej średnią ocen 3,50 za okres 7 semestrów studiów, według kolejności na liście rankingowej.

9.    Ostateczną listę rankingową kandydatów spośród absolwentów studiów I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, o których mowa w ust. 8, tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

10.    Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP. Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia. Dopuszcza się wczytanie skanu oświadczenia w module IRK.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW

 

 1. podanie do Rektora-Komendanta (formularz wygenerowany z systemu IRK i własnoręcznie podpisany);
 2. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. W przypadku ukończenia Studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia (plik zawierający kopię dokumentu należy wczytać do systemu IRK);
 3. kopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów. W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia (plik zawierający kopię dokumentu należy wczytać do systemu IRK);
 4. kopia zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – średnia ze studiów pierwszego stopnia - dokument wymagany w przypadku gdy suplement nie zawiera informacji o ww. średniej (plik zawierający kopię dokumentu należy wczytać do systemu IRK);
 5. kopia decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydaną przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się (plik zawierający kopię dokumentu należy wczytać do systemu IRK).

 

Po wpisaniu kandydata na listę zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym w harmonogramie terminie dostarcza do Uczelni:

 

 1. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia (wydany przez właściwą Uczelnię);
 2. oryginał lub odpis suplementu do dyplomu ukończenia studiów, w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia (wydany przez właściwą Uczelnię);
 3. oryginał zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – średnia ze studiów pierwszego stopnia (tylko w przypadku gdy suplement nie zawiera informacji o średniej);
 4. oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
 5. deklaracja uiszczania czesnego (formularz wygenerowany z systemu IRK i własnoręcznie podpisany);
 6. 1 kolorowa fotografia na białym tle 3,5 x4,5 cm, Funkcjonariusze zdjęcie na białym tle w mundurze wyjściowym z aktualnym stopniem (fotografię należy wczytać do systemu IRK).

Niedostarczenie dokumentów w terminie wyznaczonym w harmonogramie równoznaczne jest z rezygnacją ze Studiów.