Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Szczegóły
Kod SD-BW
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
Kierunek studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 50
Czas trwania 4 semestry (2 lata)
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@sgsp.edu.pl
Adres WWW https://www.sgsp.edu.pl/
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (10.05.2021 07:00 – 16.07.2021 16:00)

OPIS STUDIÓW

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone są na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, posiadających co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata.

Pełny cykl kształcenia trwa 4 semestry (2 lata). Po trzecim semestrze student wybiera zakres studiów: zarządzanie bezpieczeństwem lub ochronę infrastruktury krytycznej lub ochronę ludności lub projektowanie bezpieczeństwa cywilnego.

Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów przewidzianych planem studiów, odbycie studenckich praktyk zawodowych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w przypadku inżynierów.

 

Studia drugiego stopnia są przeznaczone dla osób związanych zawodowo z bezpieczeństwem wewnętrznym, bądź planujących podjąć współpracę z podmiotami funkcjonującymi w obszarze bezpieczeństwa, w szczególności osób pragnących poznać praktyczny wymiar pracy zawodowej w tej dziedzinie oraz rozszerzyć dotychczas zdobyte kompetencje w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są przygotowywani do obejmowania stanowisk zarówno w instytucjach sektora publicznego, jak i prywatnego, a zwłaszcza w komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Mogą znaleźć zatrudnienie jako dydaktycy edukacji dla bezpieczeństwa, szkolić i inspirować członków ochotniczych straży pożarnych oraz innych służb, inspekcji, czy też społecznych organizacji ratowniczych, takich jak GOPR, TOPR itp.

 

Celem studiów w zakresie zarządzania systemami bezpieczeństwa jest zdobycie wiedzy dotyczącej systemów bezpieczeństwa jako składowych ogólnego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, ich elementów oraz sposobów zarządzania tymi systemami. Celem jest także poznanie roli grup dyspozycyjnych (organów władzy publicznej) w zakresie bezpieczeństwa, a w rezultacie tego, poznanie roli państwa jako gwaranta bezpieczeństwa obywateli. Ponadto, celem jest uzyskanie umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na wieloaspektowe zarządzanie systemami bezpieczeństwa z uwzględnieniem ich wzajemnych zależności organizacyjnych, społecznych i kulturowych.

 

Celem studiów w zakresie ochrony ludności i mienia jest zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego i bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem porządku publicznego, jako podstawowych wyznaczników niezagrożonego funkcjonowania osób, obiektów, obszarów i urządzeń, które z racji swego znaczenia podlegają ochronie. Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania oraz planowania prawnie dozwolonych przedsięwzięć ochronnych zabezpieczających przed dezorganizacją, obezwładnieniem, zniszczeniem, wyrządzeniem szkody bądź innymi działaniami destrukcyjnymi wobec podmiotu ochrony. Celem jest również wyposażenie w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na diagnozowanie i prognozowanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo ww. podmiotów. Studenci nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające stosować w praktyce przepisy prawa powszechnie obowiązującego, regulujące problematykę ochrony osób oraz mienia w warunkach ich wzajemnego powiązania i uzależnienia.

 

Celem studiów w zakresie bezpieczeństwo europejskie jest uzyskanie wiedzy dotyczącej procesów formułowania i implementacji polityki bezpieczeństwa RP we wszystkich jej wymiarach (politycznym, gospodarczym, społecznym, ekonomicznym, militarnym, itp.) w kontekście międzynarodowym w tym z uwzględnieniem procesu transformacji polityki UE, ale także NATO i innych organizacji międzynarodowych. Ponadto, celem jest również pozyskanie umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na pracę w środowisku międzynarodowym w tym w instytucjach i grupach roboczych predysponowanych do podejmowania zagadnień bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Moduł tematyczny podejmuje zagadnienia tzw. „nowych zagrożeń”, które powstają w wymiarach energetycznym, ekologicznym, społecznym, czy też ze strony skomplikowanych, wieloaspektowych, w tym transgranicznych katastrof naturalnych i cywilizacyjnych (awarie i katastrofy przemysłowe).

 


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

 

1.       O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych, posiadających co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata.

2.       Na studia kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc na określonym rodzaju studiów.

3.       O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

4.       Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

5.       W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się wydanej na podstawie art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

6.       Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 4.

7.       Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określony rodzaj studiów.

8.       Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP.

9.       Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP. Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia. Dopuszcza się wczytanie skanu oświadczenia w module IRK.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW

 

 1. podanie do Rektora-Komendanta (formularz wygenerowany z systemu IRK i własnoręcznie podpisany);
 2. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. W przypadku ukończenia Studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia (plik zawierający kopię dokumentu należy wczytać do systemu IRK);
 3. kopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów. W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia (plik zawierający kopię dokumentu należy wczytać do systemu IRK);
 4. kopia zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – średnia ze studiów pierwszego stopnia - dokument wymagany w przypadku gdy suplement nie zawiera informacji o ww. średniej (plik zawierający kopię dokumentu należy wczytać do systemu IRK);
 5. kopia decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydaną przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się (plik zawierający kopię dokumentu należy wczytać do systemu IRK).

 

Po wpisaniu kandydata na listę zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym w harmonogramie terminie dostarcza do Uczelni:

 

 1. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia (wydany przez właściwą Uczelnię);
 2. oryginał lub odpis suplementu do dyplomu ukończenia studiów, w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia (wydany przez właściwą Uczelnię);
 3. oryginał zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – średnia ze studiów pierwszego stopnia (tylko w przypadku gdy suplement nie zawiera informacji o średniej);
 4. oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
 5. 1 kolorowa fotografia na białym tle 3,5 x4,5 cm, Funkcjonariusze zdjęcie na białym tle w mundurze wyjściowym z aktualnym stopniem (fotografię należy wczytać do systemu IRK).

Niedostarczenie dokumentów w terminie wyznaczonym w harmonogramie równoznaczne jest z rezygnacją ze Studiów.