Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Szczegóły
Kod SP-BW
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
Kierunek studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 6 semestrów (3 lata)
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@sgsp.edu.pl
Adres WWW https://www.sgsp.edu.pl/
Wymagany dokument
  • MATURY
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (10.05.2021 07:00 – 16.07.2021 16:00)

OPIS STUDIÓW

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone są na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Pełny cykl kształcenia trwa 6 semestrów (3 lata). Po czwartym semestrze student wybiera zakres studiów: zarządzanie bezpieczeństwem lub ochronę infrastruktury krytycznej lub ochronę ludności lub projektowanie bezpieczeństwa cywilnego.

Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów przewidzianych planem studiów, odbycie studenckich praktyk zawodowych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata.

 

Studia są przeznaczone dla osób gotowych związać się zawodowo z bezpieczeństwem wewnętrznym, w szczególności pragnących rozszerzyć swoje kompetencje w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, zainteresowanych pracą w resorcie spraw wewnętrznych i administracji publicznej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w organizacjach publicznych - dyrektorów i naczelników w instytucjach rządowych, samorządowych oraz innych instytucjach publicznych, prywatnych i sektora pozarządowego.

 

Celem studiów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem jest zdobywanie wiedzy, nabywanie umiejętności i uzyskiwanie kompetencji społecznych w zakresie menedżerskim, pozwalających zarządzać bezpieczeństwem na wszystkich poziomach państwa, ale i w strukturach podmiotów prywatnych i pozarządowych. Moduł zajęć skupia się przede wszystkim na uzyskiwaniu wiedzy dotyczącej zapobiegania możliwym skutkom zagrożenia dla bezpieczeństwa, nabywaniu umiejętności w zakresie przygotowania podmiotu na wypadek uaktywnienia się zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz kształtowaniu kompetencji społecznych w zakresie organizowania działań zapobiegawczych, a także ograniczających negatywne skutki po wystąpieniu zagrożenia.

 

Celem studiów w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej jest uzyskanie wiedzy o systemach infrastruktury krytycznej, która ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służy zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców prywatnych. Celem jest także zdobycie umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających zapewnić niezakłóconą ciągłość działania infrastruktury krytycznej, szczególnie w kontekście zarządzania kryzysowego tego rodzaju systemami, w przypadku ich narażenia na skutki katastrof naturalnych i cywilizacyjnych, w tym wywołanych w sposób zamierzony przez człowieka, a także ich wtórnych zdarzeń i konsekwencji o charakterze kaskadowym. Moduł zajęć zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ jest wciąż unikatowym obszarem kształcenia w obszarze szkolnictwa wyższego.

 

Celem studiów w zakresie ochrony ludności jest zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji, zasad funkcjonowania, potencjału i przyszłych kierunków rozwoju systemów wchodzących w skład tworzonego powszechnego systemu ochrony ludności, w tym jego filarów tj. Systemu Zarządzania Kryzysowego, krajowego systemu ratowniczego (uwzględniającego m.in. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, System Państwowe Ratownictwo Medyczne, System Powiadamiania Ratunkowego, itp.) i Obrony Cywilnej Kraju. Ponadto, moduł zajęć ma na celu uzyskanie umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na kreowanie procesów kształtowania i rozwoju powszechnego systemu ochrony ludności w wymiarze narodowym i ponadnarodowym, jego misji, celów, struktury, zadań, uczestników, jak również roli w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Celem studiów w zakresie projektowania bezpieczeństwa cywilnego jest zdobycie wiedzy z zakresu metod i technik projektowania bezpieczeństwa, modelowania zagrożeń, monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa cywilnego, skutków zagrożeń infrastruktury krytycznej, metod numerycznych i badań operacyjnych, systemów wykrywania skażeń i alarmowania, systemów informacji przestrzennej. Celem modułu zajęć jest także zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu procesów decyzyjnych w projektowaniu systemów bezpieczeństwa oraz integracji sił i środków w projektowaniu bezpieczeństwa cywilnego.

 

Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne spełnia nowoczesne wymagania zawodowe, które predysponują go do wykonywania funkcji kierowniczych, doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) zarządzania bezpieczeństwem. Posiada kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, ochroną ludności i zarządzania ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i każdym przedsiębiorstwie. Jest także przygotowany do stosowania nowych dyrektyw, zasad i procedur obowiązujących w Polsce i wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań Unii Europejskiej i standardów światowych.

 


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

 

1.      Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

2.      W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane oceny z przedmiotów:

1)     matematyka,

2)     język obcy,

3)     wiedza o społeczeństwie albo geografia albo historia albo informatyka.

3.      W przypadku świadectwa dojrzałości, na którym brak jest oceny z następujących przedmiotów: matematyka albo język obcy, albo wiedza o społeczeństwie, albo geografia, albo historia, albo informatyka, przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero.

4.      Oceny z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR w następujący sposób:

1)     oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w procentach otrzymują punkty rekrutacyjne PR jako większą z dwóch liczb 0,7•P albo 1•R gdzie:

P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,

R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

2)     oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali ocen od 2 do 6 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne PR

6,0

100

5,0

80

4,0

60

3,0

40

2,0

20

 

3)       oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali ocen od 3 do 5 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne PR

5,0

100

4,0

60

3,0

20

 

4)    w przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników), którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2 dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 albo pkt 3 z zastrzeżeniem, że punkty rekrutacyjne liczone są PR • 0,8.

5.      W przypadku punktów rekrutacyjnych PR z wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo historii albo informatyki, otrzymanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4 w dalszym postępowaniu uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

6.      W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości są oceny z kilku języków obcych, jako wynik PR uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

7.      Laureaci Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności współorganizowanej przez SGSP, otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów, zaś finaliści tej olimpiady maksymalną liczbę punktów z przedmiotu dodatkowego.

8.       Listę rankingową kandydatów tworzy się sumując punkty rekrutacyjne PR według wzoru:

1,0 • (PR z matematyki) + 0,8 • (PR z wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo historii albo informatyki) + 0,5 • (PR z języka obcego).

9.      W przypadku równej sumy punktów opisanych w ust. 8 o kolejności na liście rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z:

a)          matematyki,

b)          wiedzy o społeczeństwie albo geografii, albo historii, albo informatyki,

c)          języka obcego.

10.    Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby:

a)       w pierwszej kolejności laureaci Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności współorganizowanej przez SGSP,

b)       według uzyskanej liczby punktów na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc,

c)        które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

11.   Na studia w dodatkowych naborach kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc.

12.   W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się wydanej na podstawie art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

13.   Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 3 – 6 i ust. 8 - 9.

14.   Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określony rodzaj studiów.

15.   Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

16.  Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP. Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia. Dopuszcza się wczytanie skanu oświadczenia w module IRK.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW

 

1.      podanie do Rektora-Komendanta (formularz wygenerowany z systemu IRK i własnoręcznie podpisany);

2.      kserokopia świadectwa dojrzałości – wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę (plik zawierający kopię dokumentu należy wczytać do systemu IRK);

3.      kserokopia decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się (plik zawierający kopię dokumentu należy wczytać do systemu IRK).

 

 Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym w harmonogramie terminie dostarcza do Uczelni:

 

1.      oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę;

2.      oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;

3.      1 kolorowa fotografia na białym tle 3,5 x 4,5 cm (fotografię należy wczytać do systemu IRK);

  

Niedostarczenie dokumentów w terminie wyznaczonym w harmonogramie równoznaczne jest z rezygnacją ze Studiów.