Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Szczegóły
Kod SP-IB
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
Kierunek studiów Inżynieria Bezpieczeństwa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 90
Czas trwania 8 semestrów (4 lata)
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@sgsp.edu.pl
Adres WWW https://www.sgsp.edu.pl/
Wymagany dokument
  • MATURY
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (10.05.2021 07:00 – 16.07.2021 16:00)

OPIS STUDIÓW

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone są na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.

Studia przeznaczone są dla osób cywilnych, nie będących strażakami w służbie kandydackiej lub strażakami w służbie stałej.

Pełny cykl kształcenia trwa 8 semestrów (4 lata). Po trzecim semestrze student wybiera zakres kształcenia: inżynierię bezpieczeństwa pożarowego lub inżynierię bezpieczeństwa cywilnego lub inżynierię bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów przewidzianych planem studiów, odbycie studenckich praktyk zawodowych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy inżyniera.

 

Celem kształcenia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej, którego priorytetem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń oraz kadry do wykonywania zawodów niezbędnych dla rozwoju i bezpieczeństwa państwa.

 

Absolwenci studiów mogą podejmować pracę w jednostkach organizacyjnych PSP na stanowiskach cywilnych, jednostkach organizacyjnych administracji publicznej zajmujących się problemami bezpieczeństwa, w biurach projektowych i konsultingowych, w zakładach przemysłowych, zakładowych strażach pożarnych, a także w innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, placówkach naukowo-badawczych, jednostkach administracji publicznej różnego szczebla, a także w wyższym i średnim szkolnictwie technicznym.

 


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

 

1.    Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

2.    W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane oceny z przedmiotów:

1)   matematyka;

2)   język obcy;

3)   informatyka, albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie.

3.    W przypadku świadectwa dojrzałości, na którym brak jest oceny z informatyki, albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie przyjmuje się, jako liczbę punktów wartość zero.

4.    Oceny z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR w następujący sposób:

1)       oceny z pisemnego egzaminu maturalnego wyrażone w procentach otrzymują punkty rekrutacyjne PR jako większą z dwóch liczb 0,7•P lub 1•R, gdzie:

P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,

R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

2)       oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali ocen od 2 do 6 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą: 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne PR

6,0

100

5,0

80

4,0

60

3,0

40

2,0

20

 

3)     oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali ocen od 3 do 5 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne PR

5,0

100

4,0

60

3,0

20

 

4)     W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników), którzy na egzaminie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 i 3 z zastrzeżeniem, że punkty rekrutacyjne liczone są jako PR x 0,8.

5.    W przypadku punktów rekrutacyjnych PR z informatyki, albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie otrzymanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4, w dalszym postępowaniu uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

6.    W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości kandydat posiada oceny z kilku języków obcych, jako wynik PR uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

7.    Listę rankingową kandydatów tworzy się sumując punkty rekrutacyjne PR według wzoru:

1,0 • (PR z matematyki) + 0,8 • (PR z informatyki albo biologii albo fizyki albo chemii albo wiedzy o społeczeństwie) + 0,5 • (PR z języka obcego).

8.    W przypadku równej sumy punktów opisanych w ust. 7, o kolejności na liście rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z:

1)     matematyki,

2)     informatyki, albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie,

3)     języka obcego.

9.    Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby:

1)     według uzyskanej liczby punktów na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc,

2)     które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

10. Na studia w dodatkowych naborach kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc.

11. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się wydanej na podstawie art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

12. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień w ust. 2 - 8.

13. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określony rodzaj studiów.

14. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP.

15. Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP. Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia. Dopuszcza się wczytanie skanu oświadczenia w module IRK.

 

 WYKAZ DOKUMENTÓW

 

1.   podanie do Rektora-Komendanta – formularz wygenerowany z systemu IRK i własnoręcznie podpisany;

2.   kserokopia świadectwa dojrzałości – wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę (plik zawierający kopię dokumentu należy wczytać do systemu IRK);

3.    kserokopia decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się (plik zawierający kopię dokumentu należy wczytać do systemu IRK).

 

 Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym w harmonogramie terminie dostarcza do Uczelni:

 

1.   oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę;

2. oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;

3.  1 kolorowa fotografia na białym tle 3,5 x 4,5 cm (fotografię należy wczytać do systemu IRK);

 

 Niedostarczenie dokumentów w terminie wyznaczonym w harmonogramie równoznaczne jest z rezygnacją ze Studiów.

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

 

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne konto bankowe. Wysokość opłaty rekrutacyjnej oraz numer konta wskazano w zakładce "Płatności" na w koncie kandydata.

 

 PRZYDATNE LINKI

 

Wszelkie dokumenty stanowiące podstawę prawną prowadzenia rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w zakładce "Rekrutacja".