• zaloguj się
 • utwórz konto

Kursy i szkolenia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w formule e-learning

Szczegóły
Kod S_eSIOP
Jednostka organizacyjna Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Poziom kształcenia kursy i szkolenia
Języki wykładowe polski
Czas trwania Miesiąc
Adres komisji rekrutacyjnej arzeszutek@sgsp.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7:30-15:30
Adres WWW https://kursy-szkolenia.sgsp.edu.pl/?page_id=1472
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
 • MATURY
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  Zadaj pytanie
Tura 6 (20.03.2023 12:00 – 14.04.2023 15:00)

(pokaż minione tury)

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia, opracowany przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dnia 24 maja 2021 r.

 

1. OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które w zakładach pracy odpowiadają za ochronę przeciwpożarową, do właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów bądź ich zarządców oraz do właścicieli zakładów pracy, na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej oraz osób zajmujących się szkoleniami z zakresu BHP, w programie których występują zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.). Szkolenie składa się z 15 bloków tematycznych i bloku organizacyjnego. W ciągu 20 dni sukcesywnie udostępniane będą na platformie e-learningowej SGSP treści wykładów wraz z ćwiczeniami, będą one dostępne dla słuchaczy do zakończenia szkolenia. Słuchacze otrzymają ponadto opiekę mentorską poprzez narzędzia komunikowania: forum i MS TEAMS lub JITSII. W ostatnim dniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin online poza siedzibą Uczelni w czasie rzeczywistym (godzina rozpoczęcia egzaminu zostanie podana najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem szkolenia), na komputerach uczestników szkolenia, z udziałem Komisji Egzaminacyjnej czuwającej nad przebiegiem egzaminu na odległość oraz jego rejestracji i zapisem wyników egzaminu w systemie Platformy e-learningowej SGSP.

2.UPRAWNIENIA ABSOLWENTA

Absolwent szkolenia po zdaniu egzaminu końcowego uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej (obowiązujące przez okres 5 lat), poświadczone zaświadczeniem wydanym przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

3.WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • dokonanie rezerwacji miejsca poprzez uzupełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów w systemie IRK;
 • podanie w formularzu zgłoszeniowym kandydata na szkolenie dokładnych danych zakładu wraz z numerem NIP;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia.

4. ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • po rozpoczęciu szkolenia zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w bloku „Organizacja szkolenia”, oraz z instrukcjami korzystania z multimedialnych materiałów dydaktycznych i z narzędzi Platformy;
 • przez cały okres trwania szkolenia śledzenie informacji organizacyjnych zamieszczanych w bloku „Organizacja szkolenia” i/lub na „Forum Ogólnym eSIOP”/sprawdzanie maila.
 • wykonanie ćwiczeń zamieszczonych na Platformie w formie zadań offline/online;
 • uzyskanie zaliczenia zgodnie z programem szkolenia;
 • przestrzeganie praw autorskich, którymi chronione są teksty, grafiki, animacje, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na Platformie, jak również szata graficzna oraz wybór i układ prezentowanych treści, a udostępnione na Platformie materiały edukacyjne przeznaczone są wyłącznie dla Uczestnika do celów edukacyjnych, związanych z niniejszym Szkoleniem. Uczelnia nie wyraża zgody Uczestnikowi lub osobom trzecim na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów, a także wykorzystywanie tych materiałów do celów komercyjnych;
 • dysponowanie dostępem do sieci Internet z łączem internetowym 1 MB/Download oraz 05MB/Upload lub więcej, komputerem z systemem operacyjnym: Microsoft Windows lub Linux o minimalnych parametrach: procesor 2GB lub większy, RAM 2 GB lub więcej, preferowaną przeglądarką internetową Chrome 13+, włączoną obsługą: cookies, JavaScript, Adobe FlashPlayer, Java oraz słuchawkami lub głośnikami;
 • posiadanie umiejętności korzystania z przeglądarki internetowej;
 • w przypadku nieuzyskania zaliczenia szkolenia, co skutkuje nieprzystąpieniem do egzaminu końcowego, istnieje dodatkowa jednorazowa możliwość uzyskania go w kolejnej edycji szkolenia, a tym samym przystąpienia do egzaminu po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł.
 • uczestnik, który nie zdał egzaminu końcowego w terminie podstawowym ma prawo do jednego terminu egzaminu poprawkowego;
 • uczestnik, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu końcowego lub poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez kierownika innej formy kształcenia;
 • wybrane zajęcia wykładowe, odbywają się z w ramach kontaktu synchronicznego z opiekunami bloków tematycznych z wykorzystaniem jednego z narzędzi: MS TEAMS lub JITSI.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej zobowiązany będzie złożyć komplet dokumentów:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej - dokument należy wczytać do systemu IRK w sekcji "Wykształcenie" (oryginał dokumentu należy przestawić do wglądu w siedzibie SGSP w wyznaczonym terminie),
  • formularz zgłoszeniowy wygenerowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) - dokument własnoręcznie podpisany należy wczytać do systemu IRK.