Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Stacjonarne studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej

Szczegóły
Kod SP-K
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
Kierunek studiów Inżynieria Bezpieczeństwa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 96
Czas trwania 8 semestrów (4 lata)
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@sgsp.edu.pl
Adres WWW https://www.sgsp.edu.pl/
Wymagany dokument
  • MATURY
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (05.04.2021 07:00 – 28.05.2021 16:00)

 OPIS STUDIÓW

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej prowadzone są na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.


O przyjęcie na studia ubiegają się osoby cywilne.

 

Kandydaci po zakwalifikowaniu się na studia odbywają przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, którego pierwsza część (8 tygodni) prowadzona jest w warunkach poligonowych. Celem tego przszkolenia jest przygotowanie kandydatów na czas trwania nauki do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz pełnienia służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Po pomyślnym zakończeniu szkolenia, kandydaci składają ślubowanie i po immatrykulacji stają się podchorążymi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Studenci – podchorążowie kształceni są przez 8 semestrów (4 lata) w warunkach skoszarowanych, otrzymując zakwaterowanie, umundurowanie, odzież specjalną i ekwipunek osobisty oraz wyżywienie.

Przez cały okres studiów podchorążowie zdobywają doświadczenie zawodowe pełniąc służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP, która zabezpiecza operacyjnie dzielnicę Żoliborz, a w ramach pomocy wzajemnej - teren całej Warszawy. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, jako odwód operacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, jest włączona do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie całej Polski.

 

Celem nauczania jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistycznej wykonującej zadania wynikające z funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej, którego priorytetem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń.

 

Absolwenci studiów po ukończeniu nauki, otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych, pierwszy stopień oficerski Państwowej Straży Pożarnej i tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa. Absolwenci zobowiązani są do odbycia 5-letniej służby w Państwowej Straży Pożarnej - w razie rezygnacji zobowiązani są do zwrócenia kosztów nauki i pobytu w SGSP, wyliczonych według odpowiednich przepisów.

 

Absolwenci  studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej posiadają wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz matematyczno-fizycznych, a także umiejętność jej wykorzystania w służbie i w życiu, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiadają wiedzę z zakresu kierowania działaniem ratowniczym oraz dowodzenia siłami ratowniczymi podczas zdarzeń takich jak pożary, klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia. Absolwenci łączą wiedzę techniczną z umiejętnościami i technikami skutecznego kierowania zespołami.

Absolwenci posiadają wiedzę nt. pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł oraz stosowania terminologii i języka technicznego, korzystania z technik symulacyjnych i wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych. Nabyli również  umiejętności w zakresie dostrzegania aspektów pozatechnicznych oraz nabyli wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w takich obszarach jak:

 -  nauki ogólnotechniczne, w zakresie zrozumienia i rozwiązywania problemów związanych z inżynierią bezpieczeństwa;

 -  stosowanie podstawowych metod analitycznych służących rozwiązywaniu zadań inżynierskich;

 -  analiza rysunków technicznych, obliczeń i dokumentacji technicznej w zakresie projektowania;

 -  identyfikacja, ocena i walidacja ryzyka w inżynierii bezpieczeństwa oraz skuteczności elementów systemów bezpieczeństwa;

 -  prawo krajowe i międzynarodowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym działań ratowniczych oraz współpracy z administracją publiczną;

 -  rozpoznawanie i identyfikowanie zjawisk niepożądanych, takich jak zagrożenia pożarowe, wybuchowe, inne miejscowe zagrożenia, awarie przemysłowe oraz klęski żywiołowe;

 -  zasady funkcjonowania oraz organizacja Państwowej Straży Pożarnej;

 -  budowa i zasada działania technicznych systemów zabezpieczeń oraz biernych i czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych;

 -  ratowanie zagrożonego życia, zdrowia, mienia i środowiska, w odniesieniu do zasad kierowania działaniem ratowniczym i dowodzenia siłami ratowniczymi podczas zdarzeń ratowniczych takich jak pożary, klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia;

 -  przepisy i procedury obowiązujące w ochronie przeciwpożarowej;

 -  psychologia dowodzenia i psychologia tłumu.

 

Absolwent otrzymując pierwszy stopień oficerski Państwowej Straży Pożarnej, ma prawo organizowania i kierowania działaniem ratowniczym oraz dowodzenia siłami ratowniczymi podczas zdarzeń ratowniczych takich jak pożary, klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia. Potrafi zorganizować działania ratownicze w sposób bezpieczny dla strażaków i poszkodowanych oraz w sposób ograniczający skutki występujących zagrożeń. Posiada umiejętności w zakresie dynamicznego podejmowania właściwych decyzji oraz ich artykułowania w sposób zrozumiały dla podwładnych strażaków.

 

Absolwent nabywa wiedzę w zakresie obsługi sprzętu ratowniczego i sprzętu gaśniczego oraz zastosowania środków gaśniczych stosownie do powstałej sytuacji podczas działań ratowniczych. Posiada umiejętność prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach budowlanych oraz w innych obiektach infrastruktury, pod kątem ograniczania zagrożeń oraz pod kątem prowadzenia działań ratowniczych i działań gaśniczych.

 

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne konto bankowe. Wysokość opłaty rekrutacyjnej oraz numer konta wskazano w zakładce "Płatności" na w koncie kandydata.

 

 

Przydatne linki

Wszelkie dokumenty stanowiące podstawę prawną prowadzenia rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w zakładce "Rekrutacja"

 

 

 


Warunki i tryb rekrutacji

 

 1.  O przyjęcie na studia ubiegają się osoby cywilne. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

 2.  Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby, które spełniają wymagania określone w art. 28 ust. 1 i art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 638 oraz z 2017 r. poz. 1703), to jest:

 1)  posiadające obywatelstwo polskie;

 2)  posiadające co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe;

 3)  niekarane za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe;

 4)  korzystające z pełni praw publicznych;

 5)  które nie przekroczyły 25 roku życia;

 6)  które złożyły zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu nauki;

 7)  posiadające odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną.

 3.  W celu przyjęcia do służby kandydaci zdają test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania. Test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania organizowany jest przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Na test sprawności fizycznej składa się:

 1) podciąganie się na drążku,

 2) bieg po kopercie,

 3) próba wydolnościowa (beep test).

 4.   Od kandydatów wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpili do egzaminu z przedmiotów:

 1) matematyki;

 2) języka obcego nowożytnego;

 3) fizyki albo chemii, albo biologii, albo informatyki.

 5.   Wyniki pisemne egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów wymienionych w ust. 4 przelicza się, przyjmując większą z dwóch liczb: 0,7 x P lub 1 x R, gdzie:

 1)  P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym;

 2)  R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

 6.   Punkty rekrutacyjne oblicza się stosując współczynniki przeliczeniowe:

 1)  1,0 dla matematyki;

 2)  0,5 dla języka obcego nowożytnego;

 3)  0,8 dla fizyki albo chemii, albo biologii, albo informatyki.

 7.   Na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych z matematyki, języka obcego nowożytnego oraz fizyki albo chemii albo biologii albo informatyki tworzy się listę rankingową kandydatów.

 8.   Do służby kandydackiej wstępnie kwalifikowane są osoby:

 1)  według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób;

 2)  według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

 9.   Osoby wstępnie zakwalifikowane zostają przyjęte do służby kandydackiej po uzyskaniu zaliczenia testu sprawności fizycznej, zaliczeniu sprawdzianu z pływania i uzyskaniu pozytywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 10.   W przypadku niezaliczenia testu sprawności fizycznej lub sprawdzianu z pływania lub uzyskania negatywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kwalifikowane i kierowane są kolejne osoby z listy rankingowej.

 11.  W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów rekrutacyjnych, o przyjęciu do służby kandydackiej decydują lepsze wyniki testu sprawności fizycznej.

 12.  Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej jest łączne spełnienie następujących wymogów:

 1)  złożenie ślubowania;

 2)  pozytywne ukończenie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

 3)  immatrykulacja.

 13.  W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się wydanej na podstawie art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

 14.   Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie stosuje się postanowień ust. 5-7.

 15.   Liczba osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów danego rodzaju studiów.